IE – inteligencja emocjonalna

„Inteligencja emocjonalna odnosi się ona do zdolności rozpoznawania przez nas naszych własnych uczuć i uczuć innych, do zdolności motywowania się i kierowania emocjami zarówno naszymi własnymi, jak i osób, z którymi łączą nas jakieś więzi” – Daniel Goleman.
Inteligencja to skuteczne rozwiązywanie problemów, ale prawda jest taka, iż prawie wszystkie problemy tworzone są przez nas samych lub innych ludzi. Tak więc inteligencja to w głównej mierze inteligencja emocjonalna.
W dawnych czasach emocje były w istocie silnym bodźcem skłaniającymi do szybkiego działania (walcz lub uciekaj), w które wyposażyła nas ewolucja w celu ratowania życia. W dzisiejszych warunkach, emocje powinny skłaniać nas przede wszystkim do głębszych uczuć np. refleksji. Inteligencja emocjonalna polega na odpowiednim zrozumieniu własnych emocji oraz emocji innych ludzi, aby świadomie podejmować odpowiedzialne działanie.
Na elementy owej inteligencji składają się kompetencje osobiste i kompetencje społeczne (podział Daniel Goleman).
Kompetencje osobiste (wiedza o swoich stanach wewnętrznych) to: (1) samoświadomość – (elementy to: świadomość emocjonalna, właściwa samoocena, wiara w siebie), (2) samoregulacja – (samokontrola, spolegliwość, sumienność, przystosowalność, innowacyjność), (3) motywacja – (dążenie do osiągnięć, zaangażowanie, inicjatywa, optymizm).
Kompetencje społeczne (stopień, w jaki radzimy sobie z innymi) to : (1) empatia – (rozumienie innych, doskonalenie innych, nastawienie usługowe, wspieranie różnorodności, świadomość polityczna), (2) umiejętności społeczne – (wpływanie na innych, porozumienie, łagodzenie konfliktów, przewodzenie, katalizowanie zmian, tworzenie więzi, współpraca, umiejętność zespołowe).
Chciałbym jednak podkreślić, że inteligencja emocjonalna nie oznacza po prostu „bycia miłym”. W ważnych sprawach wymaga ona konkretnego przedstawienia niewygodnej prawdy, nawet gdy zrobi się potem nieprzyjemnie.

Jacek Łapiński,
fragment książki „Sztuka sukcesu”, strona 126.

W uzupełnieniu podziału kompetencji emocjonalnej – rozumienie poszczególnych terminów (Daniel Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce, Poznań 1999, s. 48-50).
Kompetencje osobiste:
Samoświadomość – wiedza o stanach wewnętrznych, preferencjach, możliwościach i intuicyjnych ocenach.
Samoregulacja – panowanie nad swoimi stanami wewnętrznymi, impulsami i możliwościami.
Motywacja – skłonności emocjonalne, które prowadzą do nowych celów lub ułatwiają ich osiągnięcie.
Kompetencje społeczne:
Empatia – uświadomienie sobie uczuć, potrzeb i niepokojów innych osób.
Umiejętności społeczne – umiejętność wzbudzania u innych pożądanych reakcji.

 

Łapiński Jacek, Sztuka sukcesu: http://jaceklapinski.pl/sztuka-sukcesu/